Ajánlás a Szívverések c. verseskötetemhez
Csontos Márta
 
A költészet tisztítótüzében
 
Péter Erika békéscsabai költő tizenhatodik kötete, a Szívverések, utazásra hív bennünket a
versek világába, ahol idegenvezetőként mutatja meg nekünk, olvasóknak, miként élte át az
általa megtapasztalt változások fény-és árnyoldalait. Mikrotörténete élményeinek feltárásával
megláthatjuk, hogyan lehet a világ dolgait több évtized távlatából magánemberként és
költőként szavakba foglalni, hogyan kell reagálni, ha Komorul a súlyos ég/ a karneváli maszk
alatt; az átélt napszakok örömei, félelmei és tragédiái a tudatalattiból felvillanó rezgéseket
hogyan küldik szét a világ négy tájába, hogy magunk is részeseivé váljunk annak, miként
lehet a diszharmóniát harmóniává alakítani abban az élettérben, ahol olykor igazán nagy
kihívás egy magasabb erkölcsi szintre emelkedni.
Péter Erika költészete sorsbeszéd, költői önfelmutatás, mely eleven gondolkodást sugall, s
ez a nyomon követhető racionális szubjektivitás a jelenlét pozícióját folyamatosan fenntartja.
Múlt jelen s jövő/tintasugaras nyomtatóként/ nehezül ránk, fogalmaz vallomásosan, s
megerősödik bennünk a sorsközösség érzése, annak minden fájdalmával és örömével.
A címadás nem véletlen, a szívverések maguk a versek, s a költő számára maga az írás
hatalmas teremtő energia, mozgatórugó, éltető erő.
A szerzővel megélt személyes kapcsolatok, a vele készített interjúk egy sajátos költői
attitűdöt villantanak fel, hiszen gyerekeknek éppúgy ír, mint felnőtteknek; ahogy a szerző
csoportosítja ezeket a verseket: gyerekzetek és lélegzetek. A Szívverések ez utóbbi csoportba
tartozik.
Az öt ciklusba rendezett kötet finom húrozatú verseiben a személyes létélményfolyam
nagyon heterogén, az életet végigkísérve drámai pillanatok lenyomataiból olvashatunk. A
szerző személyes traumatapasztalata – egyetlen fia halála – ebben a veszteség-feldolgozó
költészetben csúcsosodik ki. Elfogadás és beletörődés szűrődik ki a sorok közül; a
boldogságnak csak / emlék-íze van…madarak riadnak / a kisírt szemű fák/ hegyén …
A Képeslapok emlék -felidéző darabjaiban a költő olvasóival együtt újra átéli, aktualizálja
azokat az élményeket, melyek felejthetetlenek maradtak számára, vele együtt tudunk
beleolvadni a természet és a környezet állandó változásának olvasztótégelyébe. Átéljük a
Notre -Dame pusztulásának tragédiáját, s nem értjük, miért volt szükség erre a borzalmas
tettre, hiszen évezrednyi nemzedék / ünnepelt és gyászolta karjaid között – panaszolja, de
 
felidézi a nemzetiségek sokaságát együtt ringató Londont is, ahol Tajtékzik az emberhullám /
halmozódnak a zajok…de a tüntetők és mutatványosok lármája/harmóniában ölelkezik össze.
Színes kifejezőeszközök, sajátos belső zeneiség dominál a Mint a fák ciklus verseiben is. A
fák jelenléte nem véletlen, hiszen valójában a világtengelyt jelképezik, földbe mélyedő
gyökereik és égbe nyújtózkodó ágaik élet és halál, sötétség és világosság misztériumát idézik.
A költői varázslat átbillent bennünket az érzékelhető valóságon, eddig elérhetetlen szférába
lépünk, s a személyes feltárulkozásból egyenes út vezet az önvallomásig. A fák jelenléte
napjaink háborús borzalmainak megjelenítésére is igazán alkalmas, a pusztításban ők állnak
ott mindenütt, minden borzalmaknak tanúiként, konokul őrzik titkainkat. Napjaink
apokaliptikus világmegmozdulását megtapasztalva Péter Erika szuggesztív versbeszédében
hevernek a hullócsillagok….madarak riadnak/ a kisírt szemű fák/ hegyén
A jó versekből kihallhatók a bennünk rejtett üzenetek, megtörténik a varázslat, s eszembe
jut Vas Ottó egy mondata is, mely szerint a vers erkölcsi tartást adó imádság.
Az egyéni fájdalom megfogalmazása a lét valódi, többnyire metafizikai távlatból fölsejlő
mélyebb és teljesebb értelmét sugallja, s megvilágosító erejével teszi egyetemes
sorsvállalássá. Az anyai szeretet megkérdőjelezhetetlen, jóllehet, az anyák is meghalnak/
haláluk letépett virágok /lassú száradása, mégis, az anyából kinőtt ’életfonal’ elszakadása a
belenyugvás katarktikus állapotába vezet bennünket.
Péter Erika a költészet tisztítótűzében dolgozza fel egyetlen fia elvesztését, soraiban a
megváltoztathatatlanba történő beletörődés belenyugvásba csendesül. Fiam sosem nő
nagyobbra …nem érzi ölelésemet,/ sem ajkamnak melegét./ Az anyáét, aki nem vagyok.
A költő ott áll élet és halál körforgásában, a varázslat sokszor elszáll, de ahogy Ady fogalmaz,
„az élet él és élni akar”, úgy, ahogy a fák is összekapaszkodnak a nagy megpróbáltatásokban.
A negyedik ciklus, a Szobrok fekete fóliában nyolc verse Péter Erika tárlatvezetői múltját
idézi, az utolsó válogatás, a Kaleidoszkóp olvasásakor ismét magával ragad bennünket a
nyelvi erő és a vallomásos beszédmód. Az írói élményenergia áramlása valamiféle egyensúlyi
állapotot teremt költő és olvasója között, miközben a halálfélelem, az életvágy, a megújulás
óhajtása, a homályos emlékképek körvonalainak felizzítása fontos szerepet játszanak a
képzelet munkájában.
Péter Erika a természetközelségből merít erőt képi világa megteremtésében, így keresi a
választ az emberi létezés kérdéseire, így történik meg versvilágában a lét misztériumának
megjelenítése. Így tud szembehelyezkedni a múló idővel. A létvalóság és a lényegvalóság
egybeesésével megvalósul a poétikai funkció, hiszen ma, amikor az új típusú elidegenedés,a
nonszensz térnyerésének korszakát éljük, a befogadás és az elutasítás mérleghintáján néha
 
nem igazán jó irányba billenünk, az értékek mintha elveszítenék eredeti jelentőségüket, s
ahogy a költő egyik versében olvashatjuk; ködmászók vagyunk/egyetlen kötélen/ha egyikünk
elenged/együtt zuhanunk/maszkban
Péter Erika új kötete kísérlet a belső béke megteremtésére és fenntartására, fájdalmainak
kiéneklésével oldódik bennünk megteremtődik a belső béke, mely a ’gyász-poggyászt’cipelő
ember számára az élet befejezését, a vég bekövetkezését egy új perspektíva megnyitásaként
értékeli. Mert vége lesz egyszer/kedettől

--

 Csontos Márta recenziója megjelent a bárkaonline Olvasónaplójában is! Köszönöm!

https://www.barkaonline.hu/olvasonaplo/8558-peter-erika-uj-koteter-l

 

Ajánló:

Péter Erika irodalmi Prima-díjas költőnek nyolc gyermekkönyve és öt felnőttekhez szóló  műve jelent meg. 

Az Elpattant zongorahúr című regényében az írónő olyan, ma is aktuális kérdésekkel foglalkozik, mint a gyermekkor, 

a csonka család, a családon belüli erőszak problémája. Regényének hősnője Anna arról kívánja meggyőzni az olvasót, 

miként lehet túlélni az élet sorscsapásait.

 B. K..

 

  2016

 Kántor Zsolt költő recenziója az Elpattant zongorahúrról

 Kattints az alábbi linkre:

https://holdkatlan.hu/index.php/bemutato/recenzio/3942-kantor-zsolt-nagytakaritas-az-adatok-hazaban-peter-erika-elpattant-zongorahur

 

2015

 Békéscsabai Könyvtár

 Kattints az alábbi linkre:

https://konyvtar.bmk.hu/web/guest/kozos-megjelenito/-/journal_content/56_INSTANCE_gBu9/10157/203983

 

Vágvölgyi Nóra interjúja: Az írás éltető ereje

 Kattints az alábbi linkre:

https://behir.hu/2015/11/26/az-%C3%ADr%C3%A1s-%C3%A9ltet%C5%91-ereje  

  Kovács Dávid cikke: Elpattant zongorahúr

 Kattints az alábbi linkre:

  https://behir.hu/2015/11/25/elpattant-zongorah%C3%BAr

  Zsidov Magdolna író könyvajánlója :

 Hányszor pattanhat el egy lélekhúr

 Kattints az  alábbi linkre:

 http://vitalap.hu/index.fcgi?rx&nyelv=hu&menuparam5=1&menuparam_6=2886

 

 

 Szigligeti Zsuzsanna könyvtáros könyvajánlója

 

  Ajánlás  az Elpattant zongorahúr c. regényemhez ( ld. Bárka online)

 

Régi ismerősünk Péter Erika, aki mégis tud újat felmutatni. Az Elpattant zongorahúr című regényével ebben a műfajban is megjelenő költő- és most már írónő saját tragédiáit is beledolgozta Anna, a főszereplő történetébe, mindezt mégis úgy, hogy ne az önsajnálat regénye alakuljon ki a végére. Elmondása szerint „kínkeserves” volt az írás, hiszen tabutémákról kellett kendőzetlenül beszélnie, ám lehet, hogy éppen emiatt lesz sikeres ez a könyv. (Dávid Péter)

 2014

Ajánlás a gyerekzeteimhez: 
Tarcai Ani :Verseskötetből tankönyvekbe

 Kattints az alábbi linkre:

https://konyvkultura.kello.hu/uj-nemzedek/2014/04/peter-erika-interju

 

Ajánlások a Másodvirágzás c. kötetemhez: 

 Kántor Zsolt recenziója:

 

 

 

https://www.felvidek.ma/kapcsolat/konyvajanlo/39859-peter-erika-masodviragzas

Olvasói vélemények  a MÁSODVIRÁGZÁS kötetemről

 

Már nagyon vártam az új erikás verseket és csodálatos, elgondolkodtató, játékra hívó kötetet kaptam. Vágyom, hogy újra és újra felfedezzem, fejtegessem, megjegyezzem szófordulatait, rímeit. De kezdjük az elején! Izgalmas a cím: Másodvirágzás. Pompás a borító, a kék életfolyam, mely egyben egy kinyílt virág a közepén a madárral, ami szolid korona. Erika életerejét, sokszínűségét, állandóságát tükrözi a szememben. Erikát, aki az egyszerűt megkoronázza.
Vágytam a friss, nyomdaillatú lapok közé és rögtön az első versével - Krétával körberajzolt - egy „sohanemgondoltamvolna” „mennyireigazat” kaptam, és sodort tovább, tovább…
És ott a „Tavasz leszek”, és én is szeretnék tavasz lenni… megmutatta hogyan kel életre a csend, mitől dőlnek a „panelfalak”, milyen, ha „szabadtéri próbát tart az élet”. Eljutottam az „Édentől keletre”, és azt kívánom - most, ki e sorokat olvasod - bárcsak velem olvasnád e verset, hisz érzem a nyár illatát, érzem a bőrömön a szelet… velem lennél a mosolygós Erikaédenben. Ha szeretnél az életedbe több szenvedélyt, szeretetet, szerelmet, reményt, türelmet olvasd a költőnő verseit.
AJÁNLOM a szeretőnek, aki mélyíteni szeretné szerelmét.
A feleségnek, aki színesíteni szeretné házasságát,
a férjnek, aki boldoggá szeretné tenni feleségét. A házaspárnak, hisz „... rosszban, holtomiglan, holtodiglant” vállalt, Erika veseivel átélhető a lehetetlen.
A fiatalnak, idősnek, elesettnek és szerencsésnek, aki erőt szeretne kapni a mindennapokhoz, látni a csodát egy ablakon besurranó fénysugárban, egy falevélben. Erika megtanít örülni annak, ami a miénk.
Már várom a harmad- és negyedvirágzást is. Mert a költészetben minden lehetsége
s.

 

Baráti szeretettel: Káman Edit, Békéscsaba, 2013. 12.12.


 
 
"Emlékeim szerint egy csupamosoly arccal s képes jó reggelt kívánalmakkal indult,melyet Mindenkinek kívánt. Ő, akinek lassan, de biztosan vonzani kezdtek írásai,versei...Rákerestem..megszerettem. Őt~Péter Erikát. Rejtélyes volt s egyben nagyon szerethető a személyisége...s éreztem fájdalmat is benne. Versei nem az én "elvont" világom életébe illettek - valótlant állítanék, ha ennek ellenkezőjét állítanám s ezt szeretetem s tiszteletem Péter Erika iránt nem engedné meg. Mégis megfogtak...s nem eresztettek többé.
Igen,így kell a gyönyörű magyar nyelv adta lehetőségeket kihasználni,az egyszerű szavakat rövid,de mély,tartalmas és bekebelező verssé fűzni... Nemrég küldeményem érkezett- Erika elküldte a csakis szerethető Csupa csiga gyermekverses kötetét és az elgondolkozásra, percnyi megállásokra, bele-s átélésre kényszerítő Másodvirágzás versesét. Megdöbbentem -csodáltam-fájtam s nem hittem, hogy ilyen kevés szóval egy életet el lehet "mesélni" . Másodvirágzása bekerült a "mindig cipelem magammal könyveim" közé,kiszorítva ezzel táskámból egy fotóalbumot. Ebben a kötetben minden benne van,amibe bele lehet s bele kell halni...Reményt nem találtam benne...Találtam viszont útkeresést,búcsúzást - mely nem teljesült be még,bölcsességet,vallomásokat - minden ott van a verseiben s a szerencsés olvasó "dolga" megtalálni, befogadni, merni átélni.Igen,bátorság s "akarom érezni,át-bele magam"~feeling. Péter Erika tükröt tart saját maga elé s ezáltal elénk is. Frenetikus élmény egy versben sokadik olvasásra is új s még több, még értékesebb mondanivalót felfedezni.Személy szerint én hangosan, de csak úgy magamnak ilyenkor ennyit tudok mondani "Ilyen nincs, ezt nem hiszem el, öt sor és 14. olvasásra új "életkép" van benne elrejtve!
Péter Erikára nagyon oda kell figyelni,annyira sokat ad,minek eszmei értéke van.
Úgy írom e sorokat,hogy nem ismerem Őt személyesen,soha nem láttam élőben sehol s semmiféle elfogultság nem kerített hatalmába, hisz előnyöm nem származik belőle.
Ajánlom mindenkinek,aki szereti a letisztult mélyszépet,aki nem csak elolvas egy verset,hanem éli is azt akkor s még számtalan újraolvasásakor.Máshogy nem lehet.
 Kedves Péter Erika! Köszönöm! Köszönöm ,hogy megmutattad kevés szóval annyit lehet mondani, ami egy emberöltővel egyező.
Ezzel a két kötettel gazdag Karácsonyom lett, bár nem lesz fa, étel az asztalon. Ajánlom, nagyon ajánlom a kötetet a következővel: Péter Erika - -Túlhordott ölelés című versével...annak érdekességével: a verset a végétől olvasva-élve -pontosan azt jelenti,mint az elejétől kezdve.
Ezért a mély,összeszedett versek miatt nem szabad hiányoznia gyűjteményeinkből Péter Erika kötetének~köteteinek..s mert véleményem szerint "nincs vége,nincs lezárva" ~jön még ebbe a kötetbe be nem fért csodákká írt életcsokor...mert létezik Harmadvirágzás is.
Köszönöm az életem végéig elkísérő verseket,"életet". Péter Erika megmutatta,hogy így is lehet.Nem bonyolítva,ami bonyolult s magyarázatra szorul.Velem sikerült megértetnie olyan dolgokat nemes egyszerűséggel,melyekre több mint 20 éve kerestem a válaszokat,olykor pedig a válaszokra a Miért?eket,merthogy ez is benne van a kötetben. Köszönöm a csodát!
 Békés,megnyugvós, álszentektől mentes áhitatot kívánok Karácsonyra,pont olyat, amit én kaptam a kötettől.

Tisztelettel s igaz,mély szeretettel: Márkus Katalin Flo 2013.12.21. Ladánybene

 

 

Képgaléria: AJÁNLÁSOK

Ez a képgaléria üres.